Veiklos sritys

TIKSLAI


A. KLIENTO PERSPEKTYVA

 1. Bendradarbiavimas su šeima, visuomene, socialiniais partneriais
 2. Pedagoginė, logopedinė, psichologinė pagalba
 3. Saugi ugdymosi aplinka

.

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA

 1. Kokybiškas ugdymas puoselėjant tautiškumą ir sveiką gyvenseną
 2. Įstaigos įsivertinimo tobulinimas
 3. Tėvų/globėjų įtraukimas į ugdymo procesą

.

C. PARAMOS PERSPEKTYVA

 1. Patalpų panaudojimas

.

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA

 1. Motyvuotas pedagogas
 2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas
 3. Įstaigos mikroklimatas

.

VERTYBĖS


 • Atsakomybė
 • Sveikata
 • Pagarba
 • Darbštumas
 • Pareigingumas
 • Šeimyninė laimė
 • Draugiškumas
 • Tobulėjimas
 • Išmintis
 • Vidinė harmonija

.

VYKDOMOS PROGRAMOS


Įstaiga turi individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programos nauja redakcija patvirtinta 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-25. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdymo programa Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal temas, projektus ir vaikų pasiūlytas idėjas.

.

INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS


 • Ankstyvojo ugdymo vadovas
 • Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai”
 • Nuo 2012 m. yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” narė

.