Veiklos sritys

TIKSLAI


A. KLIENTO PERSPEKTYVA

 1. Kokybiškas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:
  1.1 Bendradarbiavimas su šeima, visuomene, socialiniais partneriais.
  1.2 Pedagoginė, logopedinė pagalba.
  1.3 Užtikrintas įtraukusis ugdymas.

.

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA

 1. Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas.
 2. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

.

C. PARAMOS PERSPEKTYVA

 1. Patalpų nuoma.
 2. 1,2 procento gyventojų pajamų parama.
 3. Dalyvavimas finansuojamuose projektuose.
 4. Rėmėjų paieška.

.

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA

 1. Kvalifikacijos kėlimas.
 2. Atestacijos vykdymas.

.

VERTYBĖS


 • Sveikata
 • Tobulėjimas
 • Kūryba
 • Šeimyninė laimė
 • Atsakomybė

.

VYKDOMOS PROGRAMOS


Įstaiga turi individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programos nauja redakcija patvirtinta 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-25. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdymo programa Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal temas, projektus ir vaikų pasiūlytas idėjas.

.

INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS


 • Ankstyvojo ugdymo vadovas
 • Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai”
 • Nuo 2012 m. yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” narė

.