Viešosios ir administracinės paslaugos

Priėmimas į įstaigą


.

Paslaugų kainoraštis


.

Papildomos paslaugos


.

Prašymų ir sutarčių formos spausdinimui


.

Teikiama pagalba


 • Priešmokyklinio ugdymo konsultantai konsultuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvus;
 • Veikia Vaiko gerovės komisija, kuri konsultuoja tėvus įvairiais ugdymo klausimais.

.

 Logopedas:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, išsiaiškina kalbos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus;
 • teikdamas pagalbą vaikams, turintiems įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) ugdymo organizavimo, kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
 • šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais;
 • Vaiko gerovės komisijos darbe.

.

Moko vaikučius:

 • taisyklingai tarti garsus;
 • girdėti ir skirti garsus;
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais;
 • pasakoti, sekti pasakas.

.

Logopedinės pratybos vyksta pirmadieniais-ketvirtadieniais
Tėvai konsultuojami registruojantis:
Tel. 8 319 65720
El. paštas: logopedas.vyturelis@gmail.com

.

Psichologas:

 • Įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su auklėtinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Įvertina priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų brandumą mokyklai.

.

Tėvai, norintys konsultuotis, registruojasi jiems patogiu laiku.
Tėvai konsultuojami registruojantis:
Tel. 8 319 65720; 8 682 35398
El. paštas: ievazuk@gmail.com

.