PATVIRTINTA

Birštono savivaldybės tarybos

2007 m. lapkričio 12 d.

sprendimu Nr. TS-177

(2013 m. gegužės 31 d.

sprendimo Nr. TS-107 redakcija)

BIRŠTONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau tekste – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, trumpasis pavadinimas – Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190025367. Mokykla įsteigta 1987 m. liepos 1 d., veiklos pradžia – 1987 m. rugpjūčio 3 d.

3. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

5. Mokyklos savininkas – Birštono savivaldybė.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba (kodas 111103013, adresas – Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas. Jos kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

6.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

6.3. priima sprendimą dėl Mokyklos  reorganizavimo ar likvidavimo;

6.4. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

6.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokyklos buveinė – Vilniaus g. 14, LT-59241 Birštonas.

8. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

9. Mokyklos pagrindinis tipas – lopšelis-darželis.

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

11. Ugdymo kalba – lietuvių kalba.

12. Mokymo forma – dieninė, gali būti ir savaitinės grupės.

13. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinio ugdymo programa, sveikatingumo programa.

14. Mokyklos veiklos laikotarpis – neribotas.

15. Mokykla yra paramos gavėja.

16. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis anspaudą su savivaldybės herbu su užrašu „Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

17. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, kitais teisės aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

18. Veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

   19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

   19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

   19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

   19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

   19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

   19.3. kitos, ne švietimo veiklos rūšys:

   19.3.1. restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, kodas 56.1;

19.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

   19.3.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

   19.3.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

   19.3.5. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

19.3.6 sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

19.3.7. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

19.3.8. litų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

   20. Mokyklos tikslas – glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę, kryptingai brandinti vaiką mokyklai.

   21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

   21.1. sudaryti saugias ir palankias sąlygas vaiko asmenybės plėtrai, perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.);

   21.2. saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį ir tenkinti svarbiausius poreikius (judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, kūrybiškumo ir kt.);

   21.3. ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant jos individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;

   21.4. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, pereinamumą.

   22. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla:

   22.1. organizuoja kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

   22.2. formuoja ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius mokyklos tikslus ir vaikų bei jų tėvų (globėjų) poreikius. Vaikai ugdomi lietuvių kalba pagal Ikimokyklinio ugdymo turinio ir Priešmokyklinio ugdymo programas;

   22.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

   22.4. organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias, jas toliau lavina; teikia jiems specialiąją pedagoginę pagalbą, integruoja į bendruomenę;

   22.5. sudaro vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;

   22.6. užtikrina saugią ir sveiką aplinką visai mokyklos bendruomenei, sustiprina tabako kontrolės įstatymo, alkoholio kontrolės įstatymo ir narkotinių, psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo laikymąsi;

   22.7. tėvams pageidaujant, teikia ir kitokias neformaliojo ugdymo paslaugas;

   22.8. vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

   22.9. dalyvauja įvairiuose projektuose;

22.10. skleidžia savo gerąją darbo patirtį spaudoje, keldama Mokyklos prestižą;

   22.11. bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis, viešosiomis ir biudžetinėmis įstaigomis.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS 

23. Mokykla gali:

23.1 Birštono savivaldybės tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

23.2. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

23.3. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba Birštono savivaldybės taryba;

23.4. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. verstis Mokyklos nuostatuose leista ūkine komercine veikla, jeigu tai neprieštarauja įstatymams;

23.6. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir organizacijomis;

23.7. rengti neformaliojo švietimo programas;

23.8. parinkti tinkamas ugdymo formas ir metodus;

23.9. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23.10. turėti ir kitų teisių ir pareigų, neprieštaraujančių šiems nuostatams ir kitiems teisės aktams.

24. Mokykla privalo užtikrinti:

24.1. Mokyklos tikslo, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

24.2. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos ir žalingiems įpročiams aplinką;

24.3. švietimo programų vykdymą;

24.4. sutartų įsipareigojimų vykdymą;

24.5. geros kokybės paslaugas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

25.1. Mokyklos strateginį planą;

25.2. Mokyklos metinę veiklos programą;

25.3. Ikimokyklinio ugdymo turinio, priešmokyklinio ugdymo ir sveikatingumo programas.

26. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Birštono savivaldybės tarybai.

27. Mokyklos direktorius:

27.1. organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

27.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

27.3. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, Mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

27.4. organizuoja Mokyklos veiklą, analizuoja veiklos ir išteklių būklę, ir atsako už Mokyklos nustatytų uždavinių vykdymą, veiklos rezultatus;

27.5. inicijuoja Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimo procesą, suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina jas, vykdo jų laikymosi priežiūrą;

27.6. tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.7. vadovauja Mokytojų tarybai, organizuoja mokytojų tarybos posėdžius, kontroliuoja nutarimų vykdymą;

27.8. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsižvelgdamas į Mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

27.9. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

27.10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

27.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines, statistines ir kitas ataskaitas, užtikrina jų teisingumą;

27.12. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asignavimų valdytojo funkcijas;

27.13. Mokyklos vardu sudaro ir pasirašo sutartis;

27.14. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

27.15. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

27.16. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.

28. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

V. ĮSTAIGOS SAVIVALDA 

29. Mokyklos taryba (toliau tekste – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti Mokyklos pedagogus, vaikų tėvus (vaiko globėjus, rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui. Taryba padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.                     

30. Taryba sudaroma iš 7 narių: 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), išrinkti atviru balsavimu grupių vaikų tėvų susirinkime, 2 pedagoginio personalo nariai, išrinkti atviru balsavimu Mokytojų taryboje, 2 kiti įstaigos darbuotojai, išrinkti atviru balsavimu bendruomenės visuotiniame susirinkime, Mokyklos direktorius.

31. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.

32. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokyklos tarybos posėdis. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisėms aktams. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.

33. Į posėdžius gali būti kviečiami visi Mokyklos bendruomenės nariai, Birštono savivaldybės administracijos atstovai, Mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti asmenys.

34. Taryba:

34.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

34.2. aptaria Mokyklos strateginį planą, metines veiklos programas, ugdymo turinio programą, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, nuostatus ir kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

34.3. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

34.4. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

34.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

34.6. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos komisiją;

34.7. deleguoja atstovus į viešo konkurso laisvoms direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti komisiją;

34.8. vertina Mokyklos vadovų veiklą jiems atestuojantis;

34.9. sprendžia ugdytinių šalinimo iš Mokyklos klausimus;

34.10. svarsto Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

34.11. kartą per metus Taryba atsiskaito visuotiniame tėvų susirinkime.

35. Mokytojų taryba. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, slaugytojas-dietistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

36. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių atviru balsavimu renka Mokytojų tarybos nariai.

37. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus, gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

38. Į posėdžius gali būti kviečiami Birštono savivaldybės administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, bendruomenės nariai.

39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

40. Mokytojų taryba:

40.1. svarsto teisės aktų nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaiko ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

40.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinės veiklos programos, ugdymo turinio programos, neformaliojo ugdymo programų ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo;

40.3. kartu su Mokyklos slaugytoju-dietistu, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

40.4. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos komisiją;

40.5. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

41. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti veikia metodinė taryba.  

42. Metodinei tarybai vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius išrinkami atviru balsavimu.

43. Metodinė taryba:

43.1. racionaliai derina ugdymo sritis, ugdymo planavimą ir procesą, ugdytinių vertinimą, ugdymo priemonių pasirinkimą;

43.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;

43.3. teikia metodinę pagalbą, analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojų paruoštas individualiąsias ir neformaliojo ugdymo programas bei ugdymo priemones;

43.4. vykdo gerosios darbo patirties sklaidą.

44. Tėvų klubas:

44.1. buria vaikų tėvus ugdymo problemoms spręsti;

44.2. bendrauja ir bendradarbiauja su visomis vaiko ugdymą vykdančiomis institucijomis ir įstaigomis siekdami tęstinumo.

44.3. skatina efektyvų tėvų dalyvavimą ugdymo įstaigos savivaldos institucijose;

44.4. organizuoja konstruktyvųjį tėvų švietimą per paskaitas, seminarus, parodas ir kitus renginius, skatina tėvus domėtis švietimo naujovėmis;

44.5. plėtoja ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio giminingomis organizacijomis.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  IR ATESTACIJA 

45. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Mokyklos direktoriaus pareiginė alga, priedai prie jos ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos savininko teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Direktoriaus pavaduotojų, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

48. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

49. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Birštono savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.

50. Mokyklos lėšos:

50.1. valstybės biudžeto tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos;

50.2. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

50.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

50.4. kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

51. Mokykla turi teisę gauti paramą, turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

52. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Birštono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

56. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

57. Pranešimai, kuriuos, remiantis teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje arba vietinėje spaudoje.

58. Informacija visuomenei apie mokyklos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Birštono savivaldybės tarybos ar Mokyklos direktoriaus iniciatyva.

60. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Birštono savivaldybės taryba.

61. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Birštono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Dėl mokyklos filialų steigimo ar jų veiklos nutraukimo sprendimus priima Birštono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

Scroll to Top