PATVIRTINTA

Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorės

2014 m. rugsėjo 1 d. Įsakymu Nr. (1.3)-V1-23

BIRŠTONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS“ (TEIKIAMŲ PASLAUGŲ)

VAIKO PRIEŽIŪROS PASIBAIGUS LOPŠELIO–DARŽELIO ,,VYTURĖLIS“ DARBO LAIKUI, TRUPMALAIKĖS VAIKŲ PRIEŽIŪROS I-V ĮSTAIGOS DARBO VALANDOMIS, VAIKŲ LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMUI LĖŠŲ APSKAITOS BEI JŲ PANAUDOJIMO

TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Paslaugų teikimo vartotojams tvarkos aprašas (toliau – taisyklės) reglamentuoja Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ (toliau – įstaiga),  teikiamų paslaugų bendrą tvarką.

2. Taisyklės nustato vartotojų ir Įstaigos teises, pareigas, atsakomybę, paslaugų teikimo principus, bendruosius vartotojų informavimo reikalavimus.

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Vartotojas (Klientas) – juridinis ar fizinis asmuo, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis;

3.2. Paslaugos teikėjas – Įstaiga, teikianti šiame tvarkos apraše numatytas paslaugas.

4. Įstaigos Vartotojams teikiamų paslaugų įkainiai yra patvirtinti, Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-72 ,,Dėl Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ su galimais vėlesniais pakeitimais.   

II. TEIKIAMOS PASLAUGOS 

            5. Vaiko priežiūra pasibaigus lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ darbo laikui nuo 18.30 val. iki 21.00 val. (1 val.–4,34 Eur).

Vaikai būna lopšelio-darželio patalpose kartu su auklėtoju. Pagal galimybes sudaromos sąlygos tenkinti jų saviraiškos poreikius. Paslauga teikiama esant ne mažiau 5 vaikams.

            5.1. Prašymas.

            5.2. Paslaugų teikimo sutartis.

            6. Trupmalaikė vaikų priežiūra I-V įstaigos darbo valandomis (1 diena–17,38 Eur).

Vaikus bendro tipo grupėse ugdo auklėtojas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Pagal galimybes sudaromos sąlygas tenkinti jų saviraiškos poreikius.

            6.1. Prašymas.

            6.2. Paslaugų teikimo sutartis.

            7. Vaikų laisvalaikio organizavimas (2 val. I-V 18.00 – 21.00 val.; VI-VII 10.00 – 21.00 val. –57,92 Eur).           

            7.1. Papildoma valanda–14,48 Eur.

            7.2. Prašymas.

      III. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

       8. Paslaugų pageidaujantys Vartotojai (Klientai)  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pageidaujamų paslaugų teikimo pateikia prašymą raštu arba elektroniniu paštu Įstaigos direktoriui.

           9. Tarp Paslaugos teikėjo ir Vartotojo (Kliento) sudaroma paslaugų teikimo sutartis (arba 7. punkte nesudaroma).

           10. Už paslaugas Vartotojas (Klientas) atsiskaito iš anksto per 1 darbo dieną pagal Paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. 

III. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

11. Vartotojo (Kliento) teisės:

11.1. savo nuožiūra gauti siūlomas paslaugas;

11.2. pareikšti pretenzijas dėl netinkamos paslaugų kokybės;

11.3. pranešti Paslaugos teikėjui, dėl paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo ar  kitų teikiamos paslaugų sąlygų vykdymo, kai paslaugos jau teikiamos ir jeigu tokie pakeitimai yra įmanomi;

11.4. nutraukti paslaugos teikimą bet kuriuo metu, sumokėjus paslaugos teikėjui už suteiktą paslaugą ir atlyginęs kitas su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (jei tokių buvo), kurias Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas padarė iki pranešimo apie paslaugų teikimo nutraukimą gavimo.

12. Paslaugos teikėjo teisės:

12.1. teikti paslaugas Vartotojui (Klientui) laikydamasis teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių nuostatų;

12.2. prieš suteikiant paslaugą, suteikti Vartotojui (Klientui) būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Vartotojui (Klientui) apsisprendimui gauti paslaugas;

12.3. jei Vartotojo (Kliento) nurodymai prieštarauja įstatymams, šioms Taisyklėms, standartams, profesinei veiklos etikai, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius Vartotojo (Kliento) nurodymus/pageidavimus;

12.4. Paskaugos teikėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas. 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO MOKESČIO APSKAITA IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

13. Mokestis už paslaugas mokamas į Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ specialiųjų lėšų banko sąskaitą AB Šiaulių bankas Birštono KAC, mokėjimo aprašymo skiltyje nurodoma kas ir už kokias paslaugas mokama.

14. Gautų lėšų apskaitai naudojama sąskaita 2411104 ,,Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose Eur (įplaukos už paslaugas)“.

15. Lėšų panaudojimas:

15.1. iš šių lėšų įsigyjamas turtas, priemonės ar paslaugos, kurios padėtų gerinti vaikų ir darbuotojų mokymo ir ugdymo bei darbo sąlygas, turtintų ugdymo(si) aplinką, sudarytų palankias sąlygas vaikų vystymuisi ir sveikatai, gerintų ugdymo(si) kokybę, skatintų mokytojus;

15.2. darbuotojui mokama nuo 10 iki 20 proc. tarnybinio atlygio dydžio priemoka prie darbo užmokesčio. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

16. Visus kilusius ginčus Paslaugų teikėjas ir Vartotojas (Klientas) sprendžia derybų keliu.

17. Vartotojui (Klientui) pateikus skundą raštu, išsamiai ir aiškiai išdėstant aplinkybes, Paslaugos teikėjas įsipareigoja duoti atsakymą per 10 darbo dienų.

18. Paslaugos teikėjui ir Vartotojui (Klientui) nesutarus, nepavykus išspręsti ginčo taikiai, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka. 

_______________________________

Prašymų ir sutarčių formos spausdinimui

PRAŠYMAS vaikų priežiūrai pasibaigus darbo laikui

SUTARTIS vaikų priežiūrai pasibaigus darbo laikui

PRAŠYMAS trumpalaikei vaikų priežiūrai

SUTARTIS trumpalaikei vaikų priežiūrai

PRAŠYMAS vaikų laisvalaikio organizavimui

Scroll to Top