TIKSLAI

A.    KLIENTO PERSPEKTYVAB.    ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
1. Bendradarbiavimas su šeima, visuomene, socialiniais partneriais
2. Pedagoginė, logopedinė, psichologinė pagalba
3. Saugi ugdymosi aplinka
1. Kokybiškas ugdymas puoselėjant tautiškumą ir sveiką gyvenseną
2. Įstaigos įsivertinimo tobulinimas
3. Tėvų/globėjų įtraukimas į ugdymo procesą
C.    PARAMOS PERSPEKTYVAD.    MOKYMOSI PERSPEKTYVA
1. Patalpų panaudojimas1. Motyvuotas pedagogas
2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas
3. Įstaigos mikroklimatas

VERTYBĖS: 

Atsakomybė
Sveikata
Pagarba
Darbštumas
Pareigingumas
Šeimyninė laimė
Draugiškumas
Tobulėjimas
Išmintis 
Vidinė harmonija

VYKDOMOS PROGRAMOS

Įstaiga turi individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programos nauja redakcija patvirtinta 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-25. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdymo programa
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal temas, projektus ir vaikų pasiūlytas idėjas.

INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS

  • Ankstyvojo ugdymo vadovas
  • Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai”
  • Nuo 2012 m. yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” narė

Scroll to Top